وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

طراحی نرم افزار مشارکت ها و انبار مراکز توانبخشی و خیریه

امروزه استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام زمینه ها، امری اجتناب ناپذیر است. این فناوری ها باعث تسهیل در روند ثبت داده ها، پرداش و نهایتا تولید اطلاعات و گزارش های متنوع، با سرعت و دقت بالا می شوند.

سیستم های مدیریت اطلاعات در سازمان ها، جدا از ایجاد شفافیت در انجام امور، با ارائه گزارشات آماری مختلف به مدیریت سازمان زمینه را برای تصمیم گیری های درست و مبتنی بر واقعیت فراهم می می نماید.

مراکز بهزیستی و توانبخشی با هدف ارائه خدمات ضروری برای آسیب پذیر ترین قشر جامعه یعنی معلولین، با استفاده از کمک ها و هدایای خیرین، مسئولیت بسیار خطیری را بر عهده گرفته اند. شفافیت در جمع آوری کمک های مردمی و مصرف آن به صورت صحیح، شفاف و مسئولانه از اهداف اصلی مدیریت و کارکنان دلسوز این نهادها است.

هدف از ایجاد سیستم مدیریت مشارکت های مردمی و انبار ، فراهم کردن امکانات لازم برای ثبت کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی، مدیریت خرید کالا برای انبار و مصرف کالاها توسط بخش های مختلف مرکز است.

این سیستم بصورت تحت شبکه طراحی شده و با رعایت اصول امنیتی و کنترل دسترسی ها ، امکانات لازم برای کارکنان تمامی بخش ها و ازجمله مدیریت مجموعه را فراهم می کند.

کارکنان بخش مشارکت ها می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی را مدیریت کنند، کارکنان بخش انبار می توانند خرید و مصرف کالاها را مدیریت کرده و گزارش کمک های غیر نقدی را داشته باشند، کارکنان بخش حسابداری و نیر مدیران مرکز می توانند گزارشات متنوع از کمک های نقدی و غیر نقدی و خرید و مصرف کالاها را داشته باشند.

این سیستم بصورت تحت وب طراحی شده و ضمن پاسخگویی به نیازهای فعلی مراکز، قابلیت نصب و راه اندازی و ارائه خدمات در بستر اینترنت را در آینده دارد.

دانلود نرم افزار مشارکت های مردمی مراکز بهزیستی

2-ساختار بانک اطلاعاتی

2-1-جدول محل های مصرف: tbl_aim

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Acode int(11) شناسه خودافزایشیکلیداصلی-
2 Aname varchar(100) نام

عملیات :

 1. افزودن سطر جدید
 2. ویرایش سطر بر اساس شناسه
 3. حذف سطر بر اساس شناسه
 4. نمایش لیست سطرها بصورت صفحه بندی شده

2-2-جدول گروه های  کالا: tbl_cat

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Ccode int(11) شناسه خودافزایشی کلیداصلی-
2 Cname varchar(100) نام

عملیات :

 • افزودن سطر جدید
 • ویرایش سطر بر اساس شناسه
 • حذف سطر بر اساس شناسه
 • نمایش لیست سطرها بصورت صفحه بندی شده

2-3-جدول پیامک ها: tbl_sms

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Scode int(11) شناسه خودافزایشیکلیداصلی-
2 Sname text متن پیام
3 Sstate Int(11) وضعیت انتخاب پیش فرض

عملیات :

 • افزودن سطر جدید
 • ویرایش سطر بر اساس شناسه
 • حذف سطر بر اساس شناسه
 • نمایش لیست سطرها بصورت صفحه بندی شده
 • ارسال خودکار پیامک هنگام ثبت رسید جدید

2-4-جدول روشهای پرداخت نقدی: tbl_paid

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Pcode int(11) شناسه خودافزایشیکلیداصلی-
2 Pname varchar(100) نام

عملیات :

 • افزودن سطر جدید
 • ویرایش سطر بر اساس شناسه
 • حذف سطر بر اساس شناسه
 • نمایش لیست سطرها بصورت صفحه بندی شده

2-5-جدول واحدهای کالا: tbl_unit

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Ucode int(11) شناسه خودافزایشیکلیداصلی-
2 Uname varchar(100) نام

عملیات :

 • افزودن سطر جدید
 • ویرایش سطر بر اساس شناسه
 • حذف سطر بر اساس شناسه
 • نمایش لیست سطرها
 • نمایش واحد برای کالای انتخابی

 

2-6-جدول کاربران :tbl_user

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 id int(11) شناسه خودافزایشیکلیداصلی-
2 username varchar(50) نام کاربری
3 password varchar(50) کلمه عبور
4 name varchar(100) نام شخص
5 email varchar(200) پست الکترونیکی
6 tel varchar(12) تلفن
7 role tinyint(4) نقش کاربر تعیین کننده مسئولیت و اختیارات
8 status tinyint(4) وضعیت کاربر فعال/غیرفعال
9 last_login datetime زمان آخرین ورود قبلی

عملیات :

 • افزودن
 • ویرایش بر اساس شناسه
 • حذف بر اساس شناسه
 • بازیابی رکورد بر اساس نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سیستم
 • بازیابی رکورد بر اساس شناسه کاربری

 

2-7-جدول خیرین دائمی tbl_khaier

ردیف نام نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Kcode int(11) شناسه کلیداصلی – خودافزایشی
2 Kname varchar(100) نام
3 Ktel varchar(20) شماره تلفن
4 Kmob varchar(20) شماره همراه
5 Kaddres varchar(200) آدرس
6 Kjob varchar(100) شغل
7 Kemail varchar(200) پست الکترونیکی

 

عملیات :

 • افزودن
 • ویرایش بر اساس شناسه
 • حذف بر اساس شناسه
 • جستجو براساس نام، تلفن، موبایل یا آدرس
 • نمایش لیست خیرین بصورت صفحه بندی شده
 • گزارش لیست خیرین

2-8-جدول فروشندگان دائمی tbl_saler

ردیف نام نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Scode int(11) شناسه کلیداصلی – خودافزایشی
2 Sname varchar(100) نام
3 Stel varchar(20) شماره تلفن
4 Smob varchar(20) شماره همراه
5 Saddres varchar(200) آدرس
7 Semail varchar(200) پست الکترونیکی

 

عملیات :

 • افزودن
 • ویرایش بر اساس شناسه
 • حذف بر اساس شناسه
 • جستجو براساس نام، تلفن، موبایل یا آدرس
 • نمایش لیست فروشندگان بصورت صفحه بندی شده

2-9-جدول کالاها : tbl_kala

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Kcode int(11) شناسه کلید اصلی-خودافزایشی
2 Kname varchar(100) نام
4 Kcat int(11) شناسه  دسته
5 Kunit int(11) شناسه  واحد

عملیات :

 • افزودن
 • ویرایش بر اساس شناسه
 • حذف بر اساس شناسه
 • بازیابی لیست کالاها بر اساس شناسه دسته
 • بازیابی رکورد بر اساس شناسه

 

2-10-جدول هدایای نقدی naghdi

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Ncode int(11) شناسه کلید اصلی-خودافزایشی
2 Nserial int(11) سریال
3 Ndate varchar(20) تاریخ
4 Nprice float مبلغ
5 Nchek varchar(50) شماره چک/فیش
6 Nkhname varchar(100) نام خیر
7 Ncdate varchar(20) تاریخ چک/فیش
8 Nbank varchar(50) نام بانک
9 Nkhmob varchar(12) تلفن همراه خیر
10 Nkhtel varchar(12) تلفن ثابت خیر
11 Nkhcode int(11) کد خیر
12 Npaid tinyint(11) شناسه نحوه پرداخت
13 Ncomm varchar(250) توضیحات
14 Ndel tinyint(4) حذف منطقی 0-   حذف نشده

عملیات :

 • افزودن
 • ویرایش بر اساس شناسه
 • حذف بر اساس شناسه
 • گزارش بر اساس نام یا تلفن خیر ، بین دو تاریخ مورد نظر ، نوع پرداخت ، نام بانک یا شماره رسید بانکی
 • نمایش بر اساس نام یا تلفن خیر ، بین دو تاریخ مورد نظر ، نوع پرداخت ، نام بانک یا شماره رسید بانکی
 • بازیابی رکورد بر اساس شناسه و نیز سریال فیش

2-11-جدول رسیدها : tbl_resid

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Rcode int(11) شناسه کلید اصلی – خودافزایشی
2 Rserial int(11) سریال یکتا
3 Rdate varchar(12) تاریخ
4 Rcomm varchar(250) توضیحات
5 Rkhname varchar(100) نام خیر/فروشنده
6 Rkhmob varchar(12) موبایل خیر/فروشنده
7 Rkhtel varchar(12) تلفن خیر/فروشنده
8 Rkhcode varchar(10) کد خیر/فروشنده اختیاری
9 Rtype tinyint(4) نوع رسید 1-کمک غیرنقدی

2-خرید کالا

3-خروج کالا

10 Rdel tinyint(4) حذف منطقی 0-   حذف نشده

1-   حذف شده

2-   درج ناتمام

11 Rcoef int(11) ضریب موثر +1 – کمک غیرنقدی و خرید کالا

-1 – خروج کالا از انبار

عملیات:

 • درج رسید جدید (رسید کمک غیرنقدی/خریدکالا/خروج کالا / رسید اولیه کالا)
 • ویرایش / حذف منطقی / حذف فیزیکی رسید
 • نمایش لیست رسیدها بین دو تاریخ معین
 • جست و جوی رسیدها بر اساس سریال، نام خیر، نام فروشنده یا شماره چک
 • گزارش رسیدها و جزئیات هر رسید

2-12-جدول اقلام رسید: tbl_item

 

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Icode int(11) شناسه کلیداصلی – خودافزایشی
2 Iresid int(11) شناسه رسید
3 Ikala int(11) شناسه کالا
4 Iqty Float مقدار
5 Idel tinyint(4) حذف منطقی 0-   حذف نشده

1-   حذف شده

عملیات:

 • درج ، ویرایش یا حذف اقلام
 • نمایش لیست اقلام یک رسید خاص
 • نمایش لیست اقلام برای کل رسیدها بین دو تاریخ معین
 • نمایش اقلام بر اساس نوع رسیدها (کمک غیر نقدی / خرید کالا / خروج کالا / رسید اولیه کالا )
 • گزارش موجودی کالا ها
 • گزارش کاردکس کالا و کاردکس محل مصرف

2-13-جدول ثبت فعالیت کاربران

ردیف نام ستون نوع داده کاربرد ملاحظات
1 Lcode int(11) شناسه کلید اصلی – خودافزایشی
2 Luser int(11) شناسه کاربر
3 Ldate Date تاریخ وقوع
4 Ltime Time ساعت وقوع
5 Laction varchar(200) عمل انجام شده
6 Lip varchar(20) آی-پی کاربر

عملیات :

 • افزودن
 • حذف دائمی رکورد های بین دو تاریخ مشخص یا قبل یک تاریخ
 • بازیابی لیست رکوردها بر اساس شناسه کاربر و بین دوتاریخ مشخص یا هرکدام ازآنها
 • بازیابی لیست رکوردها بر اساس نام جدول و بین دوتاریخ مشخص یا هرکدام ازآنها
 • بازیابی لیست رکوردها بر اساس شماره سند و بین دوتاریخ مشخص یا هرکدام ازآنها

3-انواع کاربران در سیستم

در این سیستم امکان تعریف نقش ها و تعیین مجوزهای دسترسی برای هر نقش فراهم شده است. با اینحال بطور پیش فرض نقش های زیر در سیستم تعریف شده است:

3-1-کاربر ثبت مشارکت ها

 • ثبت و مدیریت فیش های نقدی و غیرنقدی
 • تهیه گزارشات متنوع از فیش های نقدی و غیر نقدی
 • مدیریت اطلاعات پایه مورد نیاز درکمک های نقدی و غیرنقدی
 • پشتیبان گیری از اطلاعات

3-2-کاربر حسابداری

 • گزارش های کمک های نقدی و غیر نقدی، ورود و خروج کالا به/از انبار و موجودی انبار

3-3-کاربر انبار

 • ثبت و مدیریت ورود کالا به انبار، خروج کالا از انبار
 • مدیریت اطلاعات پایه مورد نیاز در ورود و خروج کالا
 • گزارش های متنوع از رسیدهای کمک های غیر نقدی، ورود و خروج کالا
 • گزارش کاردکس کالا و محل مصرف کالاها و گزارش موجودی کالاها
 • ثبت رسید کالای اولیه و امکان انبار گردانی
 • پشتیبان گیری از اطلاعات

3-4-کاربر ناظر (مدیریت مجموعه)

 • گزارش های متنوع از رسیدهای کمک های غیر نقدی، ورود و خروج کالا
 • گزارش کاردکس کالا و محل مصرف کالاها
 • گزارش موجودی کالاها

3-5-مدیر سیستم

 • مدیریت کاربران ، نقش ها، مجوزها و تنظیم منوهای برنامه
 • مدیریت اطلاعات پایه مورد نیاز درکمک های نقدی و غیرنقدی
 • تهیه پشتیبان از اطلاعات و بازیابی فایل پشتیبان
 • تهیه گزارش های متنوع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب