وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

برنامه نویسی Server/Client به روش اتصال گرا (TCP) در سی شارپ

برای ایجاد برنامه های سرویس دهنده/سرویس گیرنده بصورت اتصال گرا در سی شارپ ، دو پروژه از نوع کنسول ایجاد می کنیم. یکی از روش های ارتباط و ارسال پیام بین برنامه های سرویس گیرنده وسرویس دهنده استفاده از سوکت می باشد. در این بخش نمونه برنامه هایی زیر برای ساخت برنامه سرویس دهنده از کلاس TcpListener و متد AcceptSocket آن استفاده شده است. 

در نمونه برنامه های زیر برای ساخت برنامه سرویس دهنده از کلاس TcpListener و متدد AcceptSocket آن استفاده شده است. این متد یک شی سوکت بر می گرداند که با فراخوانی متدهای Send و Receive آن می توان پیام ها را ارسال و دریافت کرد.
در برنامه سرویس گیرنده هم یک سوکت ایجاد شده و با اتصال به سرویس دهنده با آن پیام رد و بدل می کند . کلاس Socket در سی شارپ متدهای زیر را داراست:
 • متد Connect : اتصال به سرویس دهنده
 • متد Send : ارسال پیام
 • متد Receive: دریافت پیام
 • متد Close : بستن ارتباط
لازم به ذکر است هر نوع پیامی برای ارسال در شبکه باید در مبدا از حالت رشته ای به آرایه ای از بایت ها تبدیل شده و در مقصد دوباره به رشته تبدیل گردد.
 
کد برنامه سرویس دهنده
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace Server1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {      IPAddress ip = IPAddress.Parse("192.168.11.30");
      int port = 2500;
      TcpListener s = new TcpListener(ip, port);
      s.Start();
      Console.WriteLine("Server Started.. ");
      Socket c = s.AcceptSocket();
      Console.WriteLine("1 Client connected.. ");
      byte[] b1 = new byte[80];
      b1 = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("Hello ,please send message:");
      c.Send(b1);
      byte[] b2 = new byte[80];
      c.Receive(b2);
      Console.WriteLine( ASCIIEncoding.ASCII.GetString(b2) );
      c.Close();
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

کد برنامه سرویس گیرنده :
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace Client
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // ایجاد ارتباط 
      // TCP
      // با استفاده از سوکت
      string msg;
      Socket c = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream
        , ProtocolType.Tcp);

      c.Connect("192.168.11.30", 2500);
      byte[] b1 = new byte[80];
      c.Receive(b1);
      Console.Write( ASCIIEncoding.ASCII.GetString(b1) );

      msg = Console.ReadLine();
      byte[] b2 = new byte[80];
      b2 = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(msg);
      c.Send(b2);

      c.Close();
    }
  }
}

در صورت اجرای برنامه ها، ابتدا یک پیغام از سرویس گیرنده به سرویس دهنده فرستاده شده و سپس سرویس دهنده با فرستان یک پیام تائید به سرویس گیرنده اطلاع می دهد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب