وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دریافت ضرایب یک معادله درجه دوم و محاسبه ریشه ها آن در جاوا

برای حل معادله درجه دو ، ابتدا سه عدد برای سه ضریب معادله از کاربر دریافت کرده ودلتا را محاسبه می کنیم. اگر دلتا بزرگتر یا مساوی صفر بود دارای جواب هست و گرنه خیر.اگر دلتا مثبت یا صفر بود هر دو ریشه محاسبه می شود.
package equation2;import java.util.Scanner;
public class Equation2 {
public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
double a ,b ,c , delta , r1 , r2 ;
System.out.print("a : ");
a = inp.nextDouble();
System.out.print("b : ");
b = inp.nextDouble();
System.out.print("c : ");
c = inp.nextDouble();
//...
delta = b*b - 4*a*c;
if ( delta >= 0 )
{
r1 = (-b + Math.sqrt(delta) )/( 2*a );
r2 = (-b - Math.sqrt(delta) )/( 2*a );
System.out.println("Risheh 1 :"+r1);
System.out.println("Risheh 2 :"+r2);
}
else System.out.println("delta Risheh Nadarad ");
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب