وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

تابع برای دریافت شماره ماه بعنوان پارامتر و برگرداندن نام ماه

در این پروژه یک زیر برنامه برای محاسبه نام ماه از روی کد ماه نوشته شده و فراخوانی شده است
در این پروژه یک زیر برنامه (تابع) نوشته شده که کدماه را بعنوان پارامتر دریافت کرده و با مقایسه آن با اعداد یک تا 12 با استفاده از ساختار switch، نام ماه را پیدا کرده و برمی گرداند. در تابع اصلی ابتدا کد ماه از کاربر دریافت شده و با فراخوانی تابع فوق، نام ماه بدست آمده و چاپ شده است .
package monname;
import java.util.Scanner;
public class MonName {
public static String Mname(int code)
{
String mah="";
switch(code)
{
case 1: mah="Far "; break;
case 2: mah="Ord "; break;
case 3: mah="Khor"; break;
case 4: mah="Tir "; break;
case 5: mah="Mord"; break;
case 6: mah="Shar"; break;
case 7: mah="Mehr"; break;
case 8: mah="Aban"; break;
case 9: mah="Azar"; break;
case 10: mah="Day"; break;
case 11: mah="Bahm"; break;
case 12: mah="Esfa"; break;
}
return mah;
}
public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
int n;
String mah;
n=inp.nextInt();
mah= Mname(n);
System.out.println("Month Name: " + mah );
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب