وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نمونه برنامه ویزوال بیسیک برای محاسبه ماکزیمم و می نیمم

این برنامه که در ویزوال بیسیک نوشته شده است، 20 عدد را از کاربر گرفته ، ماکزیمم و می نیمم آنها را پیدا کرده و نمایش می دهد.
Private Sub Command_Click()
Dim min As Integer, max As Integer, n As Integer, i As Integer
For i = 1 To 20
n = InputBox("Enter a num")
If i = 1 Then min = n
If n > max Then max = n
If n < min Then min = n
Next
MsgBox "Max: " & max & " Min: " & min
End Sub

فهرست مطالب