وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

رابط گرافیکی جاوا – 3#JFrame چیست و چگونه می توان یک JFrame ایجاد نمود؟

مهمترین عنصر و به عبارت دیگر نقطه شروع طراحی یک برنامه ویژوالی در جاوا، ایجاد یک فرم یا فریم یا پنجره می باشد که سایر اجزا برنامه، بر روی آن قرار می گیـرد . یـک Frame ،نمونه ای ازکلاس JFrame می باشد که هماننـد یـک ظـرف ((Container دیگـر کامپوننت هـای Swing ماننـد  JTextField،jCheckBox و … را در خـود نگهـداری مـی کند.

یک Frame پنجره ای است که دارای نوار عنوان (Title Bar)، دکمه هایی برای تغییر اندازه و بستن فریم و امکانی برای قراردادن آیکون در نوار عنوان است.  Frame ها از لحاظ ویژوالـی یا بصری، در بالاترین سطح کلاس های swing قرار دارند.

ایجاد یک فریم

برای ساخت فریم، اولین روش، ارث بردن کلاس اصلی برنامه از کـلاس JFrame اسـت . بـرای انجـام اینکـار بصورت زیر عمل می نماییم:


public class Frame extends JFrame{

دومین روش تعریف شئ ای از کلاس JFrame به صورت زیر می باشد:


JFrame frame = new JFrame();

اضافه کردن عنوان به یک فریم

همانطور که در قسمت قبل دیدیم، به دو صورت می توان یک فریم را ایجاد نمود. بسته به اینکه از کدام روش استفاده کنیم، دو شیوه متفاوت برای تعیین عنوان یک فریم وجود دارد.

اگر فریم توسط روش اول ایجاد شده باشد، می توان به وسیله به کارگیری متد super در متد سازنده کلاس، عنوان فریم را تعیین نمود:

public class Frame extends JFrame{
public Frame(){
super ("عنوان پنجره ");
...
}
}

اگر در کلاسی که از یک کلاس دیگر ارث برده است، از متد super استفاده نمایید، در واقع متد سازنده کلاس پدر را مقداردهی کرده اید. برای درك بهتر این نکته، در اینجا کلاس برنامه یعنی کلاس Frame از کلاس JFrame ارث بری می کند و به وسیله متدsuper آن را مقدار دهی کرده است. این مقدار دهی سبب تعیین عنوان فریم می شود.

حال اگر توسط روش دوم یک فریم را ایجاد کرده باشید، می توانید به سادگی در متد سازنده، همان زمان که شئ کلاس را تعریف می نمایید، برای فریم نیز یک عنوان قرار دهید. به عبارت زیر توجه کنید:

JFrame frame = new JFrame(“پنجره عنوان);

تعیین اندازه یک فریم

وجود دارد. نکته مهم دیگر در ایجاد یک فریم، تعیین اندازه آن فریم می باشد.

برای انجام این کار دو روش اول آنکه بصورت مستقیم و با کمک متد setSize اندازه فریم مورد نظر تعیین نمایید. به عبارت زیر توجه کنید:


setSize(200,200);

دومین روش آن است که اندازه فریم را بر اساس اندازه کامپوننت های درون آن تعیین کنید. یعنـی بررسی کنید که برای قرار گرفتن کامپوننت های مورد نیاز در فریم، چقدر فضا نیاز است. برای انجام چنین کاری می توان از متد pack بهره برد.

نکته مهم در این متد آن است که متد فـوق تمـامی بررسی های لازم را بصورت خودکار انجام داده و اندازه فریم را بر اسـاس محتویـات آن تعیـین مـی کند. برای استفاده از این متد بصورت زیر عمل می کنیم:


pack();

دقت کنید که در زمان استفاده از متدهای قبل، اگر در متد سازنده برنامه از این متدها استفاده می کنید نیازی به ذکر نام فریم مورد استفاده نمی باشد . ولی اگر در بیرون از متد سازنده برنامه ( مثلا در متد main )قصد استفاده از این متدها را دارید، باید بصورت زیر عمل نمایید:


frame.pack();

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب