وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

 

عملگرها برای عمل بر روی مقادیر کاربرد دارند.


عملگرهای PHP

در این بخش عملگرهای مختلف در PHP آمده است.

عملگرهای محاسباتی

عملگر شرح مثال نتیجه
+ جمع x=2
x+2
4
تفریق x=2
5-x
3
* ضرب x=4
x*5
20
/ تقسیم 15/5
5/2
3
2.5
% باقیمانده 5%2
10%8
10%2
1
2
0
++ افزایش x=5
x++
x=6
کاهش x=5
x–
x=4

عملگرهای تخصیص

عملگر مثال عبارت معادل
= x=y x=y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
.= x.=y x=x.y
%= x%=y x=x%y

عملگرهای مقایسه

عملگر شرح مثال
== مساوی 5==8 returns false
!= نا مساوی 5!=8 returns true
<> نا مساوی 5<>8 returns true
> بزرگتر 5>8 returns false
< کوچکتر 5<8 returns true
>= بزرگتر یا مساوی 5>=8 returns false
<= کوچکتر یا مساوی 5<=8 returns true

عملگرهای منطقی

عملگر شرح مثال
&& and x=6
y=3

(x < 10 && y > 1) returns true

|| or x=6
y=3

(x==5 || y==5) returns false

! not x=6
y=3

!(x==y) returns true

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب