وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

جلسه هفتم- آموزش گرفتن و تنظیم کلاس های CSS در جی کوئری

در بخش های اول و دوم جی کوئری(jQuery) معرفی شد و روش استفاده از جی کوئری(jQuery) آموزش داده شد.در بخش سوم یادگرفتید چگونه جلوه های ویژه به عناصر صفحه وی با جی کوئری(jQuery) اضافه کنید و نیز  در این بخش یاد می گیرید چگونه با جی کوئری(jQuery) استایل شیت ها(CSS ) را برای اجزای صفحه تنظیم کنید و یا با جی کوئری(jQuery) تنظیمات استایل شیت را از اجزای صفحه پس بگیرید.

گرفتن و تنظیم کلاس های CSS

با استفاده از jQuery دستکاری و جابجایی کلاس های عناصر راحت است

دستکاری CSS

jQuery چندین متد برای دستکاری CSS دارد. در اینجا متدهای زیربررسی می شود:

  • addClass()

اضافه کردن کلاس  به عناصر انتخاب شده

  • removeClass()

برداشتن یک یا چند کلاس از عناصر انتخاب شده

  • toggleClass()

افزودن/برداشتن کلاس ها از عناصر انتخاب شده

  • css()

مقداردهی یا برگرداندن مقدار خصوصیت استایل

مثال هایی از استایل شیت

استایل شیت زیر برای همه مثال های این بخش استفاده خواهد شد:

.important
{
font-weight:bold;
font-size:xx-large;
}

.blue
{
color:blue;
}

 

متد addClass()

مثال زیر نشان می دهد که چگونه خصوصیات کلاس را به عناصر مختلف اضافه کنیم. البته که می توانید موقع افزودن کلاس چندین عنصر را انتخاب کنید:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“h1,h2,p”).addClass(“blue”);
$(“div”).addClass(“important”);
});

شما همچنین می توانید چندین کلاس را در داخل متد addClass() تعیین کنید:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).addClass(“important blue”);
});

متد removeClass()

مثال زیر نشاند می دهد که چگونه یک خاصیت کلاس مشخص را از عناصر مختلف برمی داریم

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“h1,h2,p”).removeClass(“blue”);
});

متد toggleClass()

مثال زیر نشان می دهد که از تابع toggleClass() به چه صورت استفاده می کنی. این متد بین افزودن/برداشتن کلاس ها از عناصر انتخاب شده جابجا می کند:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“h1,h2,p”).toggleClass(“blue”);
});

متد css()

متد css() خصوصیات استایل عناصر انتخاب شده را مقداردهی کرده یا مقدار آنها را برمی گرداند.

برای برگرداندن مقدار یک خاصیت CSS مشخص، گرامر زیر را استفاده کنید:

css(“propertyname“);

مثال زیر مقدار خاصیت background-color  از اولین عنصر تطبیق یافته را برمی گردند:

مثال

$(“p”).css(“background-color”);

برای مقداردهی خصوصیت CSS مشخصی از عناصر، گرامر  زیر را استفاده می کنیم:

css(“propertyname“,”value“);

مثال زیر خاصیت background-color را برای همه عناصر تطبیق یافته مقدار می دهد:

مثال

$(“p”).css(“background-color”,”yellow”);

برای مقداردهی چند خاصیت CSS ، گرامر زیر را استفاده کنید:

css({“propertyname“:”value“,”propertyname“:”value“,…});

مثال زیر خاصیت های background-color  و font-size  را برای همه عناصر تطبیق یافته مقداردهی خواهد کرد:

مثال

$(“p”).css({“background-color”:”yellow”,”font-size”:”200%”});

فهرست مطالب