وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در بخش های قبل با جی کوئری(jQuery) آشنا شدید و روش استفاده از انتخابگرها در جی کوئری (jQuery)، افزودن جلوه های ویژه به اجزای صفحه وب در جی کوری و استفاده از استایل شیت ها را فرا گرفتید . در این بخش لیست کامل انتخابگرها برای جی کوئریارائه شده است. انتخابگرها تعیین می کنند که متدهای جی کوئری روی کدام دسته از تگ های صفحه اجرا شوند.

مرجع انتخابگرها

انتخابگر مثال انتخاب می کند
* $(“*”) همه عناصر
#id $(“#lastname”) عنصری با شناسه مساوی lastname
.class $(“.intro”) همه عناصر با کلاس مساوی intro
element $(“p”) همه عناصر p
.class.class $(“.intro.demo”) همه عناصر با کلاس مساوی intro و demo
 
:first $(“p:first”) اولین عنصر p
:last $(“p:last”) آخرین عنصر p
:even $(“tr:even”) همه  عناصر tr زوج
:odd $(“tr:odd”) همه  عناصر tr فرد
 
:eq(index) $(“ul li:eq(3)”) چهارمین عنصر li در لیست ul (اندیس ها از 0 شروع می شوند)
:gt(no) $(“ul li:gt(3)”) عناصر li از لیست ul با اندیس بزرگتر از 3
:lt(no) $(“ul li:lt(3)”) عناصر li از لیست ul با اندیس کوچکتر از 3
:not(selector) $(“input:not(:empty)”) همه عناصر input که خالی نیستند
 
:header $(“:header”) همه عناصر تیتر (h1 تا h6)
:animated $(“:animated”) همه عناصر پویا شده
 
:contains(text) $(“:contains(‘W3Schools’)”) همه عناصری که حاوی عبارت W3Schools هستند
:empty $(“:empty”) همه عناصر بدون فرزند
:hidden $(“p:hidden”) همه عناصر p  مخفی
:visible $(“table:visible”) همه جداول قابل رویت
 
s1,s2,s3 $(“th,td,.intro”) همه عناصر تطبیق یافته (تگ های td و th و یا تگ های با کلاس مساوی intro)
 
[attribute] $(“[href]”) همه عناصری که دارای خاصیتی بنام href هستند
[attribute=value] $(“[href=’default.htm’]”) همه عناصر دارای خاصیت href مساوی با “default.htm”
[attribute!=value] $(“[href!=’default.htm’]”) همه عناصر دارای خاصیت href نا مساوی با “default.htm”
[attribute$=value] $(“[href$=’.jpg’]”) همه عناصر دارای خاصیت href خاتمه یافته با “.jpg”
[attribute^=value] $(“[href^=’jquery_’]”) همه عناصر دارای خاصیت href شروع شده با “jquery_”
 
:input $(“:input”) همه عناصر input
:text $(“:text”) همه عناصر input با نوع مساوی text
:password $(“:password”) همه عناصر input با نوع مساوی password
:radio $(“:radio”) همه عناصر input با نوع مساوی radio
:checkbox $(“:checkbox”) همه عناصر input با نوع مساوی checkbox
:submit $(“:submit”) همه عناصر input با نوع مساوی submit
:reset $(“:reset”) همه عناصر input با نوع مساویreset
:button $(“:button”) همه عناصر input با نوع مساوی button
:image $(“:image”) همه عناصر input با نوع مساوی image
:file $(“:file”) همه عناصر input با نوع مساوی file
 
:enabled $(“:enabled”) همه عناصر ورودی فعال
:disabled $(“:disabled”) همه عناصر ورودی غیرفعال
:selected $(“:selected”) همه عناصر ورودی انتخاب شده
:checked $(“:checked”) همه عناصر ورودی تیک خورده

فهرست مطالب