وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این قسمت 22 برنامه به زبان ویژوال بیسیک پیاده سازی شده است.

سوال 1- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که ده عدد را گرفته تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.

Private Sub Command1_Click()
Cls
Dim i As Integer, n As Integer
For i = 1 To 10
n = InputBox("Enter the num")
Print n; Tab(10); IIf(n Mod 2 = 0, "Even", "Odd")
Next
End Sub

سوال 2- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که مجموع اعداد زوج و فرد 0 تا 100 را محاسبه کرده و جداگانه چاپ کند.

Private Sub Command_Click()
Dim i As Integer, s As Integer
For i = 0 To 100 Step 2
s = s + i
Next
MsgBox Prompt:=s, Title:="Events"
s = 0
For i = 1 To 100 Step 2
s = s + i
Next
MsgBox Prompt:=s, Title:="Odds"
End Sub

سوال 3- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که 3  عدد را خوانده، بزرگترین و کوچکترین آنها را نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Dim min As Integer, max As Integer, n As Integer, i As Integer
For i = 1 To 20
n = InputBox("Enter a num")
If i = 1 Then min = n
If n > max Then max = n
If n < min Then min = n
Next
MsgBox "Max: " & max & " Min: " & min
End Sub

سوال 4- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که عدد چها رقمی فاقد صفر را به همراه تعداد کل آنها نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim i As Integer, b As Boolean, t As Integer, c As Integer
For i = 10 To 99
b = True
t = i
Do While t > 0 And b
If t Mod 10 = 0 Then b = False
t = t - 10
Loop
If b Then
c = c + 1
Print i;
If c Mod 20 = 0 Then Print
End If
Next
MsgBox "Total: " & c
End Sub

سوال 5- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نماید و پیغام مناسبی چاپ کند.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim i As Integer, n As Integer, t As Boolean
n = InputBox("Enter a num:")
t = True
i = 2
Do While i <= n / 2 And t
If n Mod i = 0 Then t = False
i = i + 1
Loop
If t Then
Print "Prim"
Else: Print "not prim"
End If
End Sub

سوال 6- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند.

Private Sub Command_Click()
Dim i As Integer, f&
f = 1
For i = 1 To InputBox("Enter a number to reach its single factorial:")
f = f * i
Next
MsgBox f
End Sub

سوال 7- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که برای اعداد 1 تا 10 مجموع اعداد از یک تا آن عدد را نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim i As Integer, j As Integer, s As Integer
For i = 1 To 10
s = 0
For j = 1 To i
s = s + j
Next
Print s;
Next
End Sub

سوال 8- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که عدد N را خوانده و مجموع ارقام آن را نشان دهد.

Private Sub Command_Click()
Dim n As Integer, s As Integer
n = InputBox("Enter the num:")
While n > 0
s = s + n Mod 10
n = n / 10
Wend
MsgBox s
End Sub

سوال 9- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را خوانده جذر آن را نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim n As Integer, i As Integer, s As Integer, c As Integer
n = InputBox("Enter a natural number to get its square root (without sqr() function)")
i = 1
While i < n
s = s + i
i = i + 2
c = c + 1
Wend
If s > n Then
Print "Near "; (s / c) - 1
Else: Print "Really "; s / c
End If
'Or use n ^ 0.5 equation
End Sub

سوال 10- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد حداقل دورقمی مثبت را خوانده، مغلوب آن را نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim n As Integer, i As Integer
n = InputBox("Enter the num:")
While n > 0
i = n Mod 10
Print CStr(i);
n = n / 10
Wend
End Sub

سوال 11- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که 20 جمله اول سری فیبوناچی را نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, i As Integer
a = 1
For i = 1 To InputBox("Enter number of fibonacci series you want to make", , 20)
c = a + b
Print c
a = b
b = c
Next
End Sub

سوال 12- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که دو عدد صحیح از ورودی خوانده و عمل ضرب را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه و نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Dim a As Integer, b As Integer, i As Integer, m As Integer
a = InputBox("Enter first num")
b = InputBox("Enter second num")
For i = 1 To b
m = m + a
Next
MsgBox a & " * " & b & " = " & m
End Sub

سوال 13- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد 4 رقمی را بخواند در صورتیکه مجمـوع ارقـام آن بر 5 بخـش پذیر اسـت چاپ کند-13

Private Sub Form_Load()
Dim a, j, m, s As Integer
a = Val(InputBox(""))
j = a
While a > 0
m = a Mod 10
a =a \ 10
s = s + m
Wend
If s Mod 5 = 0 Then
MsgBox j
End If
End Sub

سوال 14- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعیین کند که آیا رشته از هردو طرف که در نظر گرفته شود یکسان است یا خیر؟

مثلbacb    یا    deed

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim t As String
t = InputBox("Enter string")
If StrReverse(t) = t Then
Print "YES"
Else: Print "NO"
End If
End Sub

سوال 15- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که 5 عدد تصادفی کمتر از 2000 را چاپ کند .

Private Sub Form_Load()
Dim i, a As Integer
For i = 1 To 5
Randomize
a = Int(Rnd * 2000)
MsgBox a
Next i
End Sub

سوال 16- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که 2  عدد را بخواند به توان 2 برساند و چاپ کند .

Private Sub Command_Click()
Dim i, a As Integer
For i = 1 To 2
a = Val(InputBox(""))
a = a * a
MsgBox a
Next i
End Sub

سوال 17- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد 4 رقمی را خوانده با حذف رقمدهگان سه رقمی حاصل را چاپ کند .

Private Sub Form_Load()
Dim a, h, c, s, g, b As Integer
a = Val(InputBox(""))
While a > 0
h = h + 1
If h = 2 Then
a = a \ 10
Else
c = a Mod 10
a = a \ 10
s = s * 10 + c
End If
Wend
While s > 0
b = s Mod 10
s = s \ 10
g = g * 10 + b
Wend
MsgBox g
End Sub

سوال 18- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که 10 اسم را از ورودی دریافت و تعداد افرادی را ه نامشان mohsen است، نمایش دهد.

Private Sub Command_Click()
Dim i, a As Integer
For i = 1 To 10
If LCase(InputBox("Enter a name: " & i)) = "mohsen" Then a = a + 1
Next
Print a
End Sub

سوال 19- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که حقوق 5 نفر را بخواند پس از محاسبه و کسر 15 % مالیات خالص حقــوق را چاپ کند .

Private Sub Command_Click()
Dim i, a, j, p As Integer
For i = 1 To 5
a = Val(InputBox(""))
j = a + j
Next i
p = j - (j * 15 / 100)
MsgBox p
End Sub

سوال 20- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که 5 عدد اعشاری را خوانده بخش صحیح و اعشار اعداد را چاپ کند .

Private Sub Form_Paint()
Dim i, a, b, c As Currency
For i = 1 To 5
a = Val(InputBox(""))
b = Int(a)
c = a - b
Print b, c
Next i
End Sub

سوال 21- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که یک عدد سه رقمی را خوانده اگر رقم یکانشان از رقم صدگانشان کمتر بـود پیغـام + را نمایش دهد .

Private Sub Command_Click()
Dim a, h, c, b As Integer
a = Val(InputBox(""))
h = 1
While a > 0
If h = 1 Then
c = a Mod 10
a = a \ 10
Else
b = a Mod 10
a = a \ 10
End If
h = h + 1
Wend
If b > c Then
MsgBox "+"
Else
MsgBox "-"
End If
End Sub

سوال 22- برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک بنویسید که اعدادی را که بین M و N بوده و مجموع ارقام ان بر هشت قابـل قسمت باشد را پیدا کند .

Private Sub Command_Click()
Dim n, m, a, s, i As Integer
n = Val(InputBox(""))
m = Val(InputBox(""))
For i = n To m
a = i
s = 0
While a > 0
m = a Mod 10
a = a \ 10
s = s + m
Wend
If s Mod 8 = 0 Then
Print i;
End If
Next i
End Sub

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب