وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

Materialize.toast(message, displayLength, className, completeCallback);

پارامترهای تابع toast عبارتند از:

  • message – پیامی که به کاربران نمایش داده می شود.
  • displayLength – مدت زمانی که آلرت به کاربر نمایش داده می شود.
  • className – نام کلاسی CSS که قصد داریم به آلرت نمایش داده شده، اضافه شود. بطور مثال کلاس rounded
  • completeCallback – نام تابعی که بعد از پایان یافتن آلرت نمایش داده شده به کاربر، فراخوانی می شود.

materialize برای ساخت tooltip دارای کلاس های CSS زیر می باشد.

نام کلاس توضیحات
tooltipped عنصر که می خواهد دارای tooltip باشد را مشخص می کند.
data-position موقعیت tooltip را که می تواند چپ، راست، بالا و یا پایین باشد را مشخص می کند.
data-delay مدت زمانی که می خواهیم tooltip به کاربر نمایش داده شود.
data-tooltip محتوای نوشتاری که می خواهیم داخل tooltip به کاربر نمایش دهیم.

 

مثال

در مثال زیر نحوه استفاده از toasts و tooltipها نمایش داده شده است.

<html>
<head>
<title>The Materialize Dialogs Example</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js"></script>
<script>
function showToast(message, duration){
Materialize.toast(message, duration);
}
function showToast1(message, duration){
Materialize.toast('<i>'+ message + '</i>', duration);
}
function showToast2(message, duration){
Materialize.toast(message, duration, 'rounded');
}
function showToast3(message, duration){
Materialize.toast('Hello World!', duration, '', function toastCompleted(){
alert('Toast dismissed!');
});
}

</script>
</head>
<body class="container"> 
<h4>Toasts</h4>
<a class="btn" onclick="showToast('Hello World!', 3000)">Normal Alert!</a>
<a class="btn" onclick="showToast1('Hello World!', 3000)">Italic Alert!</a>
<a class="btn" onclick="showToast2('Hello World!', 3000)">Rounded Alert!</a>
<br/><br/>
<a class="btn" onclick="showToast3('Hello World!', 3000)">Callback Alert!</a> 
<h4>Tooltips</h4>
<a class="btn tooltipped" data-position="bottom" data-delay="50" data-tooltip="I am in bottom!">Bottom</a>
<a class="btn tooltipped" data-position="left" data-delay="50" data-tooltip="I am in left!">Left</a>
<a class="btn tooltipped" data-position="right" data-delay="50" data-tooltip="I am in right!">Right</a>
<a class="btn tooltipped" data-position="top" data-delay="50" data-tooltip="I am in top!">Top</a>
</body> 
</html>

 

 badge ها در متریالایر

در materialize کلاس های وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید برخی موارد مانند آلارم دهنده ها (notification)، هشدار ها و … را برجسته سازی نمایید تا کاربر متوجه آن شود . فرضا تعداد ایمیل های جدید صندوق پستی کاربر را می خواهید برای کاربر برجسته سازی کنید.

نام کلاس  توضیحات
badge عنصر که نیاز به برجسته شدن را دارد را مشخص می کند و برای تگ span نیز بکار می رود
new یک پس زمینه به عنصری که قبلا توسط badge آماده برجسته سازی است، می دهد و آن را بر جسته می کند.

در زیر نحوه استفاده از این دو کلاس با مثال نشان داده شده است

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>The Materialize Badges Example</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js"></script> 
</head>
<body class="container"> 
<h2>Badges Demo</h2>
<hr/>
<h3>Badges in List</h3>
<div class="collection">
<a href="#" class="collection-item">Inbox<span class="badge">12</span></a>
<a href="#" class="collection-item">Unread<span class="new badge">4</span></a>
<a href="#" class="collection-item">Sent</a>
<a href="#" class="collection-item">Outbox<span class="badge">14</span></a>
</div>
<h3>Badges in dropdowns</h3>
<ul id="dropdown" class="dropdown-content">
<li><a href="#">Inbox<span class="badge">12</span></a></li>
<li><a href="#!">Unread<span class="new badge">4</span></a></li>
<li><a href="#">Sent</a></li>
<li><a href="#">Outbox<span class="badge">14</span></a></li>
</ul>
<a class="btn dropdown-button" href="#" data-activates="dropdown">Dropdown<i class="mdi-navigation-arrow-drop-down right"></i></a>
<h3>Badges in Navigation</h3>
<nav>
<div class="nav-wrapper">
<a href="" class="brand-logo">TutorialsPoint</a>
<ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down">
<li><a href="">Inbox</a></li>
<li><a href="">Unread<span class="new badge">4</span></a></li>
<li><a href="#">Sent</a></li>
<li><a href="#">Outbox</a></li>
</ul>
</div>
</nav>
</body>
</html>

 

خروجی بصورت زیر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب