وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این قسمت 10 برنامه محاسباتی به زبان جاوا نوشته شده است. برنامه هایی برای کار با اعداد، تبدیل زمان و تاریخ ، حل معدله درجه 2 و غیره .

 

10 برنامه محاسباتی ساده به زبان جاوا

  1. جاوا (java)-دریافت دو عدد صحیح و نمایش مجموع و تفاضل آنها
  2. جاوا (java)-یک عدد اعشاری به عنوان شعاع دایره دریافت کند و سپس محیط و مساحت را محاسبه و چاپ کند
  3. جاوا (java)-تبدیل زمان برحسب ثانیه به ساعت ، دقیقه و ثانیه
  4. جاوا (java)-برنامه ای برای دریافت طول و عرض و محاسبه محیط و مساحت مستطیل
  5. جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که حقوق پایه،تعداد ساعات اضافه کاری و حق الزحمه هر ساعت را دریافت کند و خروجی آن را محاسبه کند
  6. جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که تاریخ تولد شما که شامل سال و ماه و روز است را دریافت و سپس تعداد روزهای عمر شما را نمایش دهد
  7. جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که وزن را بر حسب گرم دریافت کند و به کیلوگرم و مثقال و گرم نمایش دهد
  8. جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که مسافت را برحسب سانتی متر دریافت کند و به کیلومتر و متر و سانتی متر نمایش دهد
  9. جاوا (java)-دریافت ضرایب یک معادله درجه دوم و محاسبه ریشه ها آن
  10. جاوا (java)-محاسبه مجموع عناصر داخل آرایه

1-جاوا (java)-دریافت دو عدد صحیح و نمایش مجموع و تفاضل آنها

int a,b,c,d ;
//دریافت داده
Scanner s=new Scanner(System.in);
a=s.nextInt();
b=s.nextInt();
//انجام محاسبات
c=a+b; d=a-b;
//نمایش نتایج
System.out.print("sum"+c);
System.out.print("dif"+d); /code>

2-جاوا-یک عدد اعشاری به عنوان شعاع دایره دریافت کند و سپس محیط و مساحت را محاسبه و چاپ کند

//محیط و مساحت دایره
double r,mo,ms;
Scanner s=new Scanner(System.in);
//دریافت شعاع
r=s.nextInt();
//محاسبه
mo=r*3.14*2;
ms=3.14*r*r;
//چاپ نتیجه
System.out.println("mohet="+mo);
System.out.println("masahat="+ms);

3-جاوا (java)-تبدیل زمان برحسب ثانیه به ساعت ، دقیقه و ثانیه

System.out.print(": لطفا زمان را برحسب ثانیه وارد کنید ");
Scanner inp=new Scanner(System.in);
int hour,minut,second;
second=inp.nextInt();
//تعداد ثانیه وارد شده تقسیم برسه هزارو ششصد تعداد ساعات را به ما می دهد
hour=second/3600;
//باقیمانده آن نیز تقسیم بر شصت تعداد دقیقه را به ما می دهد
minut=(second%3600)/60;
// و در آخر باقیمانده به دست آمده تعداد ثانیه می باشد
second=(second%3600)%60;
System.out.println("Hour : "+hour+" minut : "+minut+" Second : "+second);

4-جاوا (java)-برنامه ای برای دریافت طول و عرض و محاسبه محیط و مساحت مستطیل

این برنامه در جاوا طول و عرض مستطیل را دریافت کرده و محاسبه محیط و مساحت مستطیل را محاسبه می کند. برای دریافت طول و عرض از کلاس Scanner (اسکنر ) استفاده کرده است.
package rect;
import java.util.Scanner;
public class Rect {
public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
float T,A,H,S;
T = inp.nextFloat();
A = inp.nextFloat();
H = 2 * ( T + A ); // محیط
S = T * A ; // مساحت
System.out.println("Mohit = " + H );
System.out.println("Msaha = " + S );
}
}

5-جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که حقوق پایه،تعداد ساعات اضافه کاری و حق الزحمه هر ساعت را دریافت کند و خروجی آن را محاسبه کند

در این برنامه حقوق پایه و تعداد ساعات اضافه کاری و حق الزحمه هر ساعت را دریافت می کنیم و خروجی آن را محاسبه می کنیم
public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
double hp,ts,hz,hk,ma,da,bi;
System.out.print(": لطفا حقوق پایه را وارد کنید");
hp=inp.nextDouble();
System.out.print(": لطفا ساعات اضافه کاری را وارد کنید");
ts=inp.nextDouble();
System.out.print("لطفا حق الزحمه را وارد کنید");
hz=inp.nextDouble();
hk=hp+ts*hz;
ma=hk*0.1;
bi=hk*0.15;
da=hk-ma-bi;
System.out.println(hk+":"+ma+":"+bi+":"+da);

 

6-جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که تاریخ تولد شما که شامل سال و ماه و روز است را دریافت و سپس تعداد روزهای عمر شما را نمایش دهد

public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
int n,d,m,y,tj,tt;
System.out.print(":لطفا وارد کنید روز تولد خود را");
d=inp.nextInt();
System.out.print(": لطفا وارد کنید ماه تولد خود را");
m=inp.nextInt();
System.out.print(":لطفا وارد کنید سال تولد خود را");
y=inp.nextInt();
tj=1395*365+30+7;
tt=(y-1)*365+(m-1)*30+d;
n=tj-tt;
System.out.println(n);
}

7-جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که وزن را بر حسب گرم دریافت کند و به کیلوگرم و مثقال و گرم نمایش دهد

public static void main(String[] args) {
long kg,n,gr,ms;
Scanner inp=new Scanner(System.in);
System.out.print(": لطفا وزن را وارد کنید");
n=inp.nextLong();
kg=n/1000;
n=n%1000;
ms=n/216;
gr=n%216;
System.out.println(kg+"kg:"+ms+"ms:"+gr+"gr:");
}

 

8-جاوا (java)-برنامه ای بنویسید که مسافت را برحسب سانتی متر دریافت کند و به کیلومتر و متر و سانتی متر نمایش دهد

public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
long km,n,m,cm;
System.out.print(":مسافت را وارد کنید");
n=inp.nextLong();
km=n/100000;
n=n%100000;
m=n/100;
cm=n%100;
System.out.println(km+"km:"+m+"m:"+cm+"cm:");
}

9-جاوا (java)-دریافت ضرایب یک معادله درجه دوم و محاسبه ریشه ها آن

برای حل معادله درجه دو ، ابتدا سه عدد برای سه ضریب معادله از کاربر دریافت کرده ودلتا را محاسبه می کنیم. اگر دلتا بزرگتر یا مساوی صفر بود دارای جواب هست و گرنه خیر.اگر دلتا مثبت یا صفر بود هر دو ریشه محاسبه می شود.
package equation2;
import java.util.Scanner;
public class Equation2 {
public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
double a ,b ,c , delta , r1 , r2 ;
System.out.print("a : ");
a = inp.nextDouble();
System.out.print("b : ");
b = inp.nextDouble();
System.out.print("c : ");
c = inp.nextDouble();
delta = b*b - 4*a*c;
if ( delta >= 0 )
{
r1 = (-b + Math.sqrt(delta) )/( 2*a );
r2 = (-b - Math.sqrt(delta) )/( 2*a );
System.out.println("Risheh 1 :"+r1);
System.out.println("Risheh 2 :"+r2);
}
else System.out.println("delta Risheh Nadarad ");
}
}

10-جاوا (java)-محاسبه مجموع عناصر داخل آرایه

int [] Number={5,10,2,4,3,6,8,9,1,7};
int sum=0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
sum=sum+Number[i];
}
System.out.println("Sum = "+sum);

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب