وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دستور SELECT برای انتخاب داده ها از بانک اطلاعاتی استفاده می شود.


انتخاب داده ها از جدول بانک اطلاعاتی

دستور SELECT برای انتخاب داده های جدول از بانک اطلاعاتی استفاده می شود.

گرامر

SELECT column_name(s)
FROM table_name

برای یادگیری بیشتر SQL، لطفا” SQL
tutorial
ملاقات کنید.

برای وادار کردن PHP به اجرای دستور فوق باید از تابع ()mysql_query استفاده کنیم. این تابع برای ارسال پرس و جو یا دستور به یک اتصال MySQL استفاده می گردد.

مثال

مثال زیر همه داده های ذخیره شده در جدول “Persons” را انتخاب می کند:

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Persons”);

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo $row[‘FirstName’] . ” ” . $row[‘LastName’];
echo “<br />”;
}

mysql_close($con);
?>

در مثال فوق داده هایبرگشت داده شده از تابع ()mysql_query در متغیر $result ذخیره شده است.

سپس، از تابع mysql_fetch_array استفاده می کنیم تا اولین سطر از مجموعه رکورد بازیابی شده را بصورت یک آرایه بدست آوریم. هربار فراخوانی ()mysql_fetch_array، سطر بعدی از رکورد ست را به ما می دهد. یک حلقه تکرار while می تواند همه رکوردهای رکورد ست را را استخراج کند. برای چاپ مقادیر هر سطر، از متغیر آرایه $row بصورت $row[‘FirstName’] ، $row[‘LastName’] و … استفاده می کنیم.

خروجی کد فوق بصورت زیر خواهد بود:

Peter Griffin
Glenn Quagmire

 


نمایش نتیجه در یک جدول HTML

مثال زیر داده هایی مشابه مثال فوق انتخاب می کند، ولی داده ها را در یک جدول HTML نشان خواهد داد:

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Persons”);

echo <table border=’1′ align=’center’ >
<
tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
</tr>”;

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo “<tr>”;
echo “<td>” . $row[‘FirstName’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘LastName’] . “</td>”;
echo “</tr>”;
}
echo “</table>”;

mysql_close($con);
?>

خروجی اسکریپت فوق بصورت زیر خواهد بود:

Firstname Lastname
Glenn Quagmire
Peter Griffin

بخش Where در دستور Select

بخش WHERE زمانی استفاده می شود که قصر داریم تنها رکورد های دارای شرط یا شرایط مورد نظر را بازیابی کنیم.

گرامر

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator value

مثال

در مثال زیر تمام سطرهایی از جدول “Persons” انتخاب شده اند که برای آنها “FirstName=’Peter’ ” است.

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName=’Peter'”);

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo $row[‘FirstName’] . ” ” . $row[‘LastName’];
echo “<br />”;
}
?>

خروجی مثال فوق بصورت زیر است:

Peter Griffin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب