وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این نمونه برنامه پس از اتصال کلاینت به سرور، کلاینت یک عدد را دریافت کرده و به سرور می فرستد . سرور عدد را دریافت کرده و یک واحد به آن اضافه کرده و حاصل را برمی گرداند.

پروژه های آماده شده را هم در ادامه مطلب می تونید دانلود کنید.

کد برنامه سرور

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace stu_server
{
class server
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("----server----");
int port = 2500;
IPAddress ip_server = IPAddress.Parse("192.168.1.200");
IPEndPoint iep = new IPEndPoint(ip_server, port);
Socket s, c;
s = new Socket(AddressFamily.InterNetwork
, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
s.Bind(iep);
s.Listen(4);
c = s.Accept();
string msg = "d:";
byte[] b = new byte[20];
b = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(msg);
c.Send(b);
b = new byte[20];
c.Receive(b);
msg = ASCIIEncoding.ASCII.GetString(b);
int id = int.Parse(msg);
id = id + 1;
msg = id.ToString();
b = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(msg);
c.Send(b);
c.Close();
Console.ReadKey();
}
}
}

کد برنامه کلاینت

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace stu_client
{
class client
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("----client----");
int port = 2500;
IPAddress ip_server = IPAddress.Parse("192.168.1.200");
IPEndPoint iep = new IPEndPoint(ip_server, port);
Socket c;
c = new Socket(AddressFamily.InterNetwork
, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
c.Connect(iep);
byte[] b = new byte[20];
c.Receive(b);
Console.Write("connected to server ... \r\n enter id:" );
string msg = Console.ReadLine();
b = new byte[20];
b = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(msg);
c.Send(b);
b = new byte[20];
c.Receive(b);
msg = ASCIIEncoding.ASCII.GetString(b);
Console.WriteLine("from Server : " + msg);
c.Close();
Console.ReadKey();
}
}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب