وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

با استفاده از این برنامه می توانید هر آرایه ی عددی یا غیرعددی (مقایسه بر اساس کد اسکی کاراکترها) را به صورت صعودی یا نزولی با الگوریتم مرتب سازی حبابی ، مرتب نمایید.متد Sort : برای مرتب کردن عناصر آرایه به کار می رود . یکی از روش های کاربرد این متد به صورت زیر است :

Array . Sort(نام آرایه);

به عنوان مثال ، دستورات زیر را در نظر بگیرید :

Int[] a = new int [4] {0, 4, 1, 2};
Array . Sort(a);

این دستورات محتویات آرایه a را مرتب می کند . بنابراین پس از اجرای متد Sort ، مقادیر a به صورت زیر خواهد شد :

A[3] a[2] a[1] a[0]

namespace WindowsFormsApplication7
{
public partial class Form1 : Form
{
int[] a;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int n = listBox.Items.Count;
listBox.Items.Clear();
for (int i = 0; i < n; i++)
{
listBox.Items.Add(a[i].ToString());
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
a = new int[listBox.Items.Count];
for (int i = 0; i < listBox.Items.Count; i++)
{
a[i] =int.Parse(listBox.Items[i].ToString());
}
Array.Sort(a);
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
a = new int[listBox.Items.Count];
for (int i = 0; i < listBox.Items.Count; i++)
{
a[i] = int.Parse(listBox.Items[i].ToString());
}
Array.Sort(a);
Array.Reverse(a);
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (elementBox.Text != "")
{
listBox.Items.Add(elementBox.Text);
elementBox.Text = "";
}

}

}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب